6698 SAYILI KANUN UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 
HAKKINDA GENEL AYDINLATMA BİLDİRİMİ

Azim Kargo Taşımacılık Nakliyat Tic. ve San. Ltd. Şti. olarak müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, ürün ve hizmet tedarikçilerimizin, çalışanlarımızın, çalışanlarımızın yakınlarının, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin, acentelerimizin ve çalışanlarının, hissedarlarımızın ve diğer üçüncü kişilerin kişisel verilerine önem veriyoruz. Veri Sorumlusu olarak uhdemizde bulunan kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun belirttiği sınırlar dâhilinde, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işliyoruz.

İşlenen Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz
Azim Kargo’nun işlemiş olduğu kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler aşağıda özet olarak verilmiştir. 

Kişisel Veriler
Kimlik: Ad-Soyad, kimlik numarası, anne baba adı, doğum yeri ve tarihi, uyruk, medeni durum, nüfus cüzdanında ve sürücü belgesinde yer alan diğer kimlik bilgileri, vergi kimlik numarası, SGK sicil numarası, imza vb. kimlik bilgileri. 

İletişim: Ev ve cep telefon numarası, ev ve işyeri adresi, elektronik posta adresi, faks numarası vb. iletişim bilgileri.

Lokasyon: Konum ve güzergah bilgileri, konaklama ve ulaşım bilgileri.  

Özlük: Özgeçmiş bilgileri, askerlik bilgileri, izin bilgileri, sosyal güvenlik bilgileri, tespit tutanakları, bordroda yer alan bilgiler, puantaj bilgileri, asgari geçim indirimi bilgileri, iş kazası ve meslek hastalığı bilgileri vb. özlük bilgileri. 

Hukuki İşlem: Şirketimize açılan ya da Şirketimizin açmış olduğu dava dosyalarında yer alan ve adli makamlar ile yapılan yazışmalarda yer alan kişisel hukuki bilgiler, icra dosyalarında yer alan kişisel hukuki bilgiler, imza sirkülerleri, vekaletnamelerde yer alan kişisel hukuki bilgiler.   

Müşteri İşlem: Fatura bilgileri, çek ve senet bilgileri, cari hesap işlem bilgileri, kargo bilgileri, kargo takip bilgileri, talep ve şikayet bilgileri vb.  müşteri işlem bilgileri.

Fiziksel Mekan Güvenliği: İç ve dış mekan güvenlik kameraları tarafından kaydedilen veriler ile fiziksel mekan güvenliği kapsamında ziyaretçilerden edinilen bilgiler.

İşlem Güvenliği: Erişim logları, kullanıcı adı ile şifre ve parola bilgileri, kurumsal e-posta bilgileri, internet protokol adresleri (IP), internet sitesi trafik bilgileri. 

Risk Yönetimi: Ticari risklerin yönetilebilmesi amacıyla edinilen kişisel risk verileri, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yapılan risk ve tehlike bildirimleri. 

Finans: Banka hesap bilgileri (IBAN), borç ve alacak bilgileri, malvarlığı bilgileri. 

Mesleki Deneyim: Öğrenim bilgileri, iş deneyimleri, yabancı dil seviyesi, teknik yetiler, sürücü belgesi, önceki çalışılan yer bilgileri, eğitimler, kurslar, sertifika bilgileri vb. mesleki deneyim bilgileri.

Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Fotoğraf.

Özel Nitelikli Kişisel Veriler
Sağlık Bilgileri: Sağlık raporları, işe giriş ve periyodik muayene raporları, mazeret raporları, engel bilgileri, kan grubu ve aşı bilgileri, iş kazası ve meslek hastalığı bilgileri, kullanılan cihaz ve protez bilgileri, teşhis, tanı, tedavi bilgileri, doğum ve hamilelik bilgileri, ateş ölçümü bilgileri vb. sağlık bilgileri. 

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri: Adli sicil bilgileri.

Biyometrik Veri: Çalışanlarımızın yüz tanıma ve parmak izi verileri. 

 
Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Azim Kargo, yukarıda genel hatları ile belirtilen kişisel verileri; acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iç denetim ve soruşturma faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satın alım ve satış süreçlerinin yürütülmesi, hizmet operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, ücret politikasının yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlemektedir. 

Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Toplanma Şekli ve Verilerinizi İşlememizin Hukuki Dayanakları
Kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası için veri işlemenin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki sorumluluğunu yerine getirmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, kişisel verinin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması ve açık rıza şartlarından en az birinin var olması durumunda işlenmektedir.
Kişisel veriler; internet sitesi üzerinden veya Şirketimize bizzat ibraz edilen iş başvuru formları, Şirket’e ibraz edilen muhtelif belgeler, insan kaynakları, muhasebe ve iş süreçlerinde Şirket nezdinde oluşturulan bilgi ve belgeler, faturalar, irsaliyeler, fiyat teklif formları, Şirket’e iletilen posta ve e-postalar, Şirket internet sitesi, Şirket’in hizmet verdiği yahut hizmet aldığı kişi ve şirketler ile iş ortakları, hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler, kurumsal iletişim hesapları, güvenlik kameraları, biyometrik veri  tanıma sistemleri ile Şirket araçlarındaki araç takip cihazları, otomatik geçiş sistemleri vb. sistemler kanalıyla toplanmaktadır. 

Kişisel Verilerinizin Yurt İçinde Bulunan Üçüncü Kişilerle Paylaşımı
Şirketimiz, veri sorumlusu sıfatıyla elde ettiği verileri 6698 sayılı Kanun'un 8. maddesinde sayılan hukuki gerekçeler kapsamında; acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satın alım ve satış süreçlerinin yürütülmesi, operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla paylaşabilmektedir. 

Yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan verilerle sınırlı olarak; hissedarlara, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, gerçek veya tüzel kişilere (Şirket’in akdi veya kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla işbirliği yaptığı kuruluşlar: sigorta şirketleri, hukuk büroları, mali ve hukuki danışmanlar, bankalar ile Şirket’in iş sağlığı ve güvenliği, denetim, güvenlik, seyahat, konaklama, organizasyon, reklam, saklama vb. konularda hizmet aldığı kişi ve kuruluşlar ile Şirket’in iş ilişkisi içinde olduğu diğer kişi ve kuruluşlar) kişisel veriler aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Yurt Dışında Bulunan Üçüncü Kişilerle Paylaşımı
Şirketimiz, hiçbir kişisel veriyi yurt dışında bulunan üçüncü kişiler ile paylaşmamaktadır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız
Şirketimiz nezdinde kişisel verileri olan kişiler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen bütün haklara sahiptir. Kanunun 11. maddesi çerçevesinde ilgili kişi Şirketimize başvurarak kendisi ile ilgili; kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Talepleriniz
6698 sayılı Kanun'un 11. maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereği aşağıdaki yöntemlerden biri ile iletebilirsiniz. Talebinize 6698 sayılı Kanun'un 13. maddesi gereğince 30 gün içerisinde ücretsiz cevap verilecektir. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde anılan Tebliğde belirlenen ücret dışında bir ücret talep edilmeyecektir.

Başvurularınızı KVKK İlgili Kişi Başvuru Formunu doldurarak formu elden teslim ederek, noter vasıtasıyla, KEP adresinizle veya tarafınızca şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta ile yapabilirsiniz. 
Başvurucu, kimliğini ispat edecek olan belge ve dokümanlarla beraber başvuruda bulunacaktır. Başvurularınızda ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, TCKN, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon, varsa faks numarası ve talep konusu yazılması zorunludur. Bu belgelerin teyidi yapılamadığı takdirde olumlu yanıt verilmeyecektir.

Azim Kargo Taşımacılık Nakliyat Tic. ve San. Ltd. Şti.
Adres: Ankara Asfaltı 4.Km. Tuğrul Sitesi C Blok Pamukkale/DENİZLİ
Telefon: +90 (258) 268 60 58 / +90 (258) 268 63 33 / 444 29 46
E-Posta: info@azimkargo.com
Kep Adresi: azimkargo@hs03.kep.tr
Web: www.azimkargo.com