6698 SAYILI KANUN UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 
HAKKINDA MÜŞTERİ AYDINLATMA BİLDİRİMİ

Azim Kargo Taşımacılık Nakliyat Tic. ve San. Ltd. Şti. (Azim Kargo/Şirketimiz) olarak müşterilerimizin ve potansiyel müşterilerimizin uhdemizde bulunan kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (Kanun) belirttiği sınırlar dâhilinde, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işliyoruz.

İşlenen Kişisel Verileriniz
Aşağıda belirtilen türlerdeki kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından işlenmektedir. 

Kişisel Veriler
Kimlik: Ad-Soyad, kimlik numarası, imza, kimlik ibrazı durumunda kimlik, sürücü belgesi veya pasaportta yer alan diğer kimlik bilgileri. 

İletişim: Ev ve cep telefon numarası, ev ve işyeri adresi, tebligat adresi, elektronik posta adresi, faks numarası vb. iletişim bilgileri.

Hukuki İşlem: Şirketimize açılan ya da Şirketimizin açmış olduğu dava dosyalarında yer alan ve adli makamlar ile yapılan yazışmalarda yer alan kişisel hukuki bilgiler, icra dosyalarında yer alan kişisel hukuki bilgiler, vb. hukuki bilgiler.   

Müşteri İşlem: Fatura bilgileri, çek ve senet bilgileri, cari hesap işlem bilgileri, kargo bilgileri, kargo takip bilgileri, fiyat teklifleri, iade işlem bilgileri, talep ve şikayet bilgileri vb.  müşteri işlem bilgileri. 

Fiziksel Mekan Güvenliği: Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen veriler.
Finans: Banka hesap bilgileri (IBAN), borç ve alacak bilgileri. 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Şirketimiz, yukarıda genel hatları ile belirtilen, uhdesindeki kişisel verileri; faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, hizmet operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlemektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Şekli ve Verilerinizi İşlememizin Hukuki Dayanakları
Tarafınıza kargo hizmetinin sunulması, hizmetlerin ifası ve ispatı, müşteri kayıtlarının oluşturulması, ödemelerin alınması, ücret iadelerinin yapılması ve bu ödemelerin kaydının tutulması, gönderilerin takip edilmesi, gönderi sorgulamalarının yapılması, gerekmesi durumunda müşteriler ile iletişim kurulması, tahsilat işlemlerinin yürütülmesi amacıyla edinilen kişisel veriler Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebi uyarınca işlenmektedir. 
Karayolları taşıma mevzuatına göre gönderinin kabulü aşamasında gönderici gerçek kişi ise; adı-soyadı, T.C. Kimlik numarası, açık adres, telefon numarası, gönderinin farklı bir kişi tarafından getirilmesi halinde bunlara ek olarak gönderiyi teslim eden kişinin adı-soyadı, T.C. kimlik numarası, açık adresi, telefon numarası, gönderici tüzel kişi ise tam unvanı, VKN veya MERSİS numarası, açık adresi, telefon numarası, bunun yanında tüzel kişinin gönderisini göndermeye yetkili kişinin; adı-soyadı, T.C. Kimlik numarası, açık adres, telefon numarası, alıcının adı-soyadı/unvanı ve açık adres bilgisi, gönderinin cinsi bilgileri alınarak kaydedilmelidir. Gönderinin teslimi aşamasında ise hizmet sağlayıcılar tarafından, gönderilerin alıcıya (gerçek veya tüzel kişi) teslimi aşamasında, teslim alanın adı-soyadı, T.C. kimlik numarası alınır ve kaydedilir.
Vergi, ticaret ve karayolları taşıma mevzuatı ve ilgili diğer yasal düzenlemeler kapsamında yasal olarak alınması zorunlu bilgilerin kaydedilmesi, faturaların oluşturulması ve tarafınıza iletilmesi, vergisel kayıtların tutulması, verilen hizmeti ispatlayan belgelerin düzenlenmesi, yasal yükümlülük kapsamındaki düzenli bildirimlerin ilgili kurumlara yapılması, resmi kurumlardan gelen taleplere cevap verilmesi ve diğer yasal kayıtların tutulması, saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla işlenen veriler Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”  ve “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebepleri uyarınca işlenmektedir. 

Gönderilerde kayıp veya hasar oluşması durumunda bu hasarın tespiti, tazmin prosedürlerinin yürütülmesi, sigorta şirketlerine başvuru yapılması, olası ihtilaflarda ispat aracı olarak belge/kayıtların tanzimi ve saklanması, hizmet karşılığında ödemelerin yapılmaması veya tazmin iddiaları ve taşıma sözleşmesinden kaynaklanan sair ihtilaflar sebebiyle yasal hakların kullanılması gereken durumların ortaya çıkması hallerinde Şirketimiz tarafından gerekli hukuki işlemler ve yasal süreçlerin yürütülmesi amacıyla Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebi uyarınca kişisel veriler işlenmektedir. 
Güvenlik, müşteri şikayet ve taleplerinin değerlendirilmesi ve ihtilaflarda delil olması amacıyla merkezimizde ve şubelerimizde kamera kaydı alınmaktadır. Bu kapsamda temin edilen kamera kayıtları Kanun’un 5’inci maddesindeki “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebi uyarınca işlenmektedir.

Kişisel verileriniz kargo gönderisi yapmanız durumunda tarafınızdan, adınıza kargo gönderilmesi durumunda kargoyu gönderen kişi veya kurumlardan, internet sitesinde yer alan formlardan bilgilerinizi girmeniz durumunda internet sitemiz üzerinden temin edilmektedir.
 
Kişisel Verilerinizin Yurt İçinde Bulunan Üçüncü Kişilerle Paylaşımı
Şirketimiz, veri sorumlusu sıfatıyla elde ettiği verileri 6698 sayılı Kanun'un 8. maddesinde sayılan hukuki gerekçeler kapsamında faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, hizmet operasyon süreçlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla paylaşabilmektedir. 

Şirketimiz yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan verilerle sınırlı olarak; kargo gönderisinin taraflarına ve ilgililerine, acentelerine, alt taşıyıcılar gibi iş ortaklarına ve ifa yardımcılarına, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, Şirket’in akdi veya kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla iş birliği yaptığı kuruluşlar olan sigorta şirketleri ve eksperlere, hukuk bürolarına, mali ve hukuki danışmanlara, bankalara, internet sitesinin yönetimi, bakımı ve yar sağlama konularında hizmet aldığı şirketlere, bilgi işlem ve bulut hizmeti aldığı tedarikçi şirketlere ve hissedarlara kişisel verileri aktarabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Yurt Dışında Bulunan Üçüncü Kişilerle Paylaşımı
Şirketimiz, hiçbir kişisel veriyi yurt dışında bulunan üçüncü kişiler ile paylaşmamaktadır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız
Şirketimiz nezdinde kişisel verileri olan kişiler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen bütün haklara sahiptir. Kanunun 11. maddesi çerçevesinde ilgili kişi Şirketimize başvurarak kendisi ile ilgili; 
- Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
- Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
- Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Talepleriniz
6698 sayılı Kanun'un 11. maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereği aşağıdaki yöntemlerden biri ile iletebilirsiniz. Talebinize 6698 sayılı Kanun'un 13. maddesi gereğince 30 gün içerisinde ücretsiz cevap verilecektir. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde anılan Tebliğde belirlenen ücret dışında bir ücret talep edilmeyecektir.

Başvurularınızı KVKK İlgili Kişi Başvuru Formunu doldurarak formu elden teslim ederek, noter vasıtasıyla, KEP adresinizle veya tarafınızca şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta ile yapabilirsiniz. 
Başvurucu, kimliğini ispat edecek olan belge ve dokümanlarla beraber başvuruda bulunacaktır. Başvurularınızda ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, TCKN, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon, varsa faks numarası ve talep konusu yazılması zorunludur. Bu belgelerin teyidi yapılamadığı takdirde olumlu yanıt verilmeyecektir.

Azim Kargo Taşımacılık Nakliyat Tic. ve San. Ltd. Şti.
Adres: Ankara Asfaltı 4.Km. Tuğrul Sitesi C Blok Pamukkale/DENİZLİ
Telefon: +90 (258) 268 60 58 / +90 (258) 268 63 33 / 444 29 46
E-Posta: info@azimkargo.com
Kep Adresi: azimkargo@hs03.kep.tr
Web: www.azimkargo.com